grass-blur

綜合三項計劃,捐獻馬幣5千以上者名單列下:

葉高弟: 62,500
謝君: 45,081.70
Conlay Construction Sdn Bhd: 30,000
陳傳傑 28,000
李漢仁: 10,000
巫財興: 10,000
Mr and Mrs P.Y. Lai : 10,000
Akintan Sdn Bhd: 10,000
陳秀英(已故):10 ,000
Tan Tat Wai: 7,500
劉建國:人民幣 15,400
劉子宣:人民幣 14,000
Global-Technology Distribution S/B : 5,500

捐5 000者:同泰祥、Medinova Sdn Bhd、劉天吉、蔡美翔、范致華、鄭荔月、鄭志強、楊媽媽、十方供養 、Ng Earn Sze、Goh Lam Eng 、常妙法師。